Asistent prevence kriminality

Zájemce podá přihlášku, která bude obsahovat:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo pobytu
- číslo občanského průkazu nebo pasu
- datum a podpis žadatele
- kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail)


Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně čestné prohlášení
- vyplněný formulář - Motivační dopis kandidáta na pozici APK

- vybraní uchazeči budou povinni před podpisem pracovní smlouvy předložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (pro účast ve výběrovém řízení není výpis z RT nutný)

Požadavky:
- splnění předpokladů dle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.
- státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník trvalý pobyt v ČR, případně vízum za účelem strpění
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost (výpis z rejstříku nesmí obsahovat záznam o spáchání úmyslného trestného činu, u nedbalostních trestných činů je rozhodným obdobím úsek posledních tří let - výpis z RT bude povinen předložit vybraný uchazeč před podpisem pracovní smlouvy)
- znalost jednacího jazyka (českého jazyka) výhodou


Požadavky územního samosprávního celku:
- předpoklad minimálně základní vzdělání
- místní znalost města/obce
- fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
- důstojné vystupování, empatie a schopnost asertivního jednání
- komunikativnost a organizační schopnosti
- schopnost vyjednávat s institucemi
- znalost práce na PC výhodouPlatové podmínky:
- dle podmínek projektu, uchazeči budou informováni při osobním pohovoru


Lhůta pro podání přihlášky:
Zasláním poštou nebo osobním doručením na adresu Městská policie Liberec, odbor prevence kriminality, k rukám vedoucí odboru paní Daniele Buškové na adresu 1. máje 108/48, 460 07 Liberec 3. Přihlášky podejte nejpozději do pátku 8. 4. 2022 do 12.00hod.


Způsob podání přihlášky:
Písemná přihláška uchazeče bude předložena v zalepené obálce a označena – „Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality Liberec“.


Adresa pro podání přihlášky:
Městská policie Liberec, odbor prevence kriminality, 1. máje 108/48, 460 07 Liberec 3POZN.: S případnými dotazy či nejasnostmi se obracejte na paní Danielu Buškovou,
+420 737 278 806, buskova.daniela@mp.liberec.cz

nebo

na Metodika prevence pana Jiřího Gajdoše, +420 734 301 158, prevence2013@seznam.cz.


Výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první části hodnotí výběrová komise doručené dokumenty. V druhé části proběhne s úspěšnými uchazeči osobní pohovor, k osobním pohovorům budou jednotliví uchazeči zváni na základě sděleného telefonického spojení.
Neúspěšní uchazeči budou informováni telefonicky.Stanovený formulář je k dispozici na odboru prevence kriminality, Městské policie Liberec, na adrese 1. máje 108/48, 460 07 Liberec 3 a v příloze dokumentu.
Liberecký kraj - Liberec

Další informace

Výše nabízeného úvazku Plný úvazek
Nabízená mzda/plat 25000 včetně zákonných odvodů
Požadované vzdělání Základní
Odvětví Obrana a ochrana
Místo výkonu práce Liberec
Kontaktní osoba Jiří Gajdoš
E-mail prevence2013@seznam.cz
Telefon +420734301158
IČO 00262978